Výchova

Naše iniciativa – výchova k odpovědnosti

Skautská výchova

Skauting není běžný kroužek ani sport, výrazně se svojí náplní a zejména výchovou liší od jiných volnočasových aktivit.

Rámce chování

jsou vymezeny skautským slibem a zákonem, hesly a příkazy. Skautský slib zní:

Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe: sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době, plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské, duší i tělem být připraven pomáhat vlasti a bližním.

Složení slibu zakončují věřící skauti prosbou: K tomu mi dopomáhej Bůh.

Skautský slib je vědomý a dobrovolný závazek dodržovat skautský zákon a vyjadřuje snahu žít podle obecně dobrých lidských hodnot a přijímat osobní odpovědnost za své jednání. Tato přísaha se skládá kolem 11-12 roku, kdy již lze u dětí předpokládat schopnost pochopit obsah této přísahy. Přiměřeně věku a schopnostem skládají svůj jednodušší slib i mladší žabičky a vlčata ve znění:

Slib vlčat

Slibuji, že se vynasnažím:
– být poslušným vlčetem své smečky, se kterou budu hledat nejvyšší Pravdu a Lásku,
– že každý den vykonám dobrý skutek.

Slib světlušek

Slibuji, že se budu snažit:
– hledat Pravdu a Lásku,
– být prospěšná své vlasti
– a zachovávat zákony světlušek.

I dospělí skauti přejímající zodpovědnost za výchovu mladších mají svůj slib. Pro většinu skautů je jejich slib závazný pro celý život a vyjadřuje postoj k životu i jeho účelné naplnění, často se říká: „jednou skautem, navždy skautem“.

Skautské sliby se odkazují na skautský zákon:

1. Skaut je pravdomluvný.
2. Skaut je věrný a oddaný.
3. Skaut je prospěšný a pomáhá jiným.
4. Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta.
5. Skaut je zdvořilý.
6. Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských.
7. Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců.
8. Skaut je veselé mysli.
9. Skaut je hospodárný.
10. Skaut je čistý v myšlenkách, slovech i skutcích.

Zákon vlčat je poněkud jednodušší:

Vlče se nikdy nepoddá samo sobě, vlče se vždy poddá starému vlku.

Zákony světlušek

1. Světluška mluví vždycky pravdu.
2. Světluška je poslušná.
3. Světluška pomáhá jiným.
4. Světluška je statečná a veselá.
5. Světluška je čistotná.

Pravidla chování jsou doplněna i hesly:

Skauti a skautky: Buď připraven!

Vlčata: Naší snahou nejlepší buď čin!

Světlušky: Pamatuj!

Pro nejmenší je rámec pravidel doplněn ještě příkazy

Příkaz vlčat: Vykonej denně alespoň jeden dobrý skutek.

Příkaz světlušek: Buď lepší dnes než včera.

Výchova

Cílem skautské výchovy je formování mladých lidí v tělesné, duševní i duchovní oblasti. Snahou je formovat člověka tělesně zdatného, psychicky vyrovnaného, který se sám dokáže orientovat ve světě, dělá svobodná rozhodnutí a přesahuje svým myšlením a jednáním materiální hodnoty. Výchovná činnost je založena na principech sebevýchovy. Každý člen je považován za člověka se schopností převzít odpovědnost za svůj rozvoj a rozvíjet svoji osobnost. Výchova je založena na principech her a činnostech v přírodě, na vodě a v jejím okolí a prolínají se myšlenky podpory individuality každého jedince s myšlenkou spolupráce ve skupině (družině). Cílem je rozvíjet individuální schopnosti a dovednosti, aby pak mohli starší předat tyto znalosti mladším. Druhá myšlenka cílí na schopnosti komunikace s ostatními, pochopení síly přátelství, vzájemné pomoci a spolupráce. Starší a schopnější se stávají spoluvychovateli a vzory pro mladší a doplňují tak roli dospělých, kteří poskytují základní podporu a vychovávají na principech: ukázat – vyzkoušet – naučit – zkontrolovat.

Je na každém člověku jak pochopí vztah k sobě samému ve smyslu sebeúcty, sebedůvěry, včetně přijetí vlastních dobrých stránek i chyb, rozvine svoje vztahy k ostatním lidem, zahrnující úctu k druhým, snahu konat dobré skutky, pomáhat slabším a ohroženým, bojovat o lepší svět a konečně i vztah k vyšším hodnotám Pravdy, Krásy, Svobody, Odpovědnosti, Lásky, vědomí nesamozřejmosti života, hledání jeho smyslu a podstaty fungování věcí, vztahů a duchovního světa a pro ty, kteří mají dar víry, vztah k osobnímu Bohu.

(děkuji za formulaci postojů autorovi stránek střediska „dOBRáček“ Hostinné)

Principy

Jsme skauti v modré košili

Nejsme vodáci, ale skauti plnící navíc vodácké doplňky. Jsme na modrou barvu pyšní, líbí se nám. Líbí se nám náš kroj a přístavní triko, prostě modrá je dobrá. Motivuje nás historie přístavu a vodního skautingu a snažíme se být nejlepší, abychom si zasloužili být v modré. Tedy splnit co je skautské a to modré navíc !

Vedoucí neslouží dětem

Vedoucí nesuplují roli maminek – naší snahou je povzbudit schopnost dětí vymýšlet, tvořit a zařizovat činnosti, ke kterým by jim nebyl jinde umožněn přístup. Víme, že co od nich vyžadujeme, je zcela jistě v jejich schopnostech a je naším zájmem tyto vlohy vyvolat a podpořit. Skaut není kroužkem, kde se kupují vedoucí, děláme to bezúplatně a dobrovolně, protože je to náš přístav  🙂

Tradice

Pro výchovu dětí využíváme v oddílech jednotného přístupu založeného na osmdesátileté tradici a zvyklostech oddílu Sedmička, od roku 1990 přístavu „Sedmička“ Pardubice. Předchozí vedoucí (kapitáni/ky) vybudovali fungující oddíly a vychovali stovky mladých lidí (díky Buňo, Jamesi, Lavečko, Dědo, Braťo, Miki, Meloune, Otecko, Datle, Džine, Same, Petře, Gábině, Džíně, Rákosi, co táhnete posledních 20 let a dalším mladším). Jsme hrdí a pyšní na náš přístav „Sedmička“ Pardubice, protože je opravdu NÁŠ….nás všech co do něj chodíme, včetně nejmenších benjamínků, podobně jako jsme hrdí na příslušnost k vodním skautům, kteří tvoří tak specifickou a významnou skupinu českého skautského hnutí.

21. století

V kontrastu k tradici je naším cílem připravit člověka schopného orientovat se a být prospěšný svému okolí v dnešní době. Schopnost ovládat technologie, využívat je ku prospěchu společnosti, ochraně přírody a rozvoji osobnosti považujeme za zásadní přínos naší výchovy. Budoucnost přináší řadu výzev, ohrožení, nástrah a skaut by měl být na jejich řešení připraven.

Hra

Hry tvoří základní prostředek výchovy, nechceme a nebudeme sedět a biflovat se. Učení má být zábavou, nejideálnějším stavem je, když se ani nepozná, že hra učí a ověřuje znalosti. Mnohdy není ani důležité kdo vyhraje, jako to jak se vyhraje nebo hraje. Čestnost a poctivost musí být VŽDY před výhrou anebo podvodem (skauting není naštěstí politika).

Pramice

Pramice pro nás představuje základní nástroj výchovy, kde by měl každý pochopit princip spolupráce – jedině synchronizací záběru jede pramice hladce; principy velení – zkušenější vědí a umí jak pramici vést; principy individuality – každý na lodi je důležitý a kormidelník vede loď a nese za ní odpovědnost. Na pramice se vejde celá družina a vzniká tak soudržnost skupiny.

Plachtění

Plachetnice je více individuální formou výchovy, umožňuje nám rozpoznat vhodné jednotlivce, kteří svou nebojácností a  schopností převzít odpovědnost a překonat obavy, v podstatě dokáží svou odvahu a schopnost vedení.

Všestranný rozvoj

Nikdy nebudeme vychovávat jednoznačně zaměřeného sportovce, i kdyby to bylo v činnostech, které děláme relativně pravidelně (pádlování či plachtění), za hlavní přínos považujeme zejména všestrannost našich aktivit. Schopnost dětí poradit si při stavění táborových staveb, vaření, navazování lodí, strojení plachet, cestování, neztratit se na výletě, ošetřit bodnutí včelou a nebrečet při převržení lodě považujeme za žádoucí dovednosti pro život.

Inkluze

Současným trendem je integrovat kohokoli kamkoli, ideálně se samostatným asistentem. Bohužel pobyt na vodě a neustálý dohled nad počínáním dětí předpokládá jisté limity při osobním přístupu k jednotlivým dětem. Vyhrazujeme si právo odmítnout převzít odpovědnost za děti s prokazatelně nezvladatelným chováním s ohledem na bezpečnost ostatních dětí v oddílech.

Mobilní telefon

Mobilní telefon je vynikající pomocník a současný vrchol běžně dostupné a využitelné technologie, bohužel dětmi využívaný obvykle zcela nevhodně (jeden hraje a tři mu koukají přes rameno). S tímto stavem se nesmiřujeme a bojujeme proti němu. Telefony nezakazujeme (chceme, aby je děti uměly použít pro užitečné věci), snažíme se uzpůsobit program tak, aby sociální kontakt zprostředkovaný telefonem byl nahrazen obvyklým vzájemným kontaktem členů přístavu. U těch nejvíce závislých však nezbývá, než je ze sítě (Matrixu) odpojit a telefon zabavit.

Opory

Oficiální metodika

Systém skautské výchovy nabízí řadu výchovných metodik, z nichž využíváme zejména osvědčené Nováčkovské zkoušky Skautů a skautek, která je přehledným metodickým úvodem o čem je dnešní skauting. Pro mladší si vypomáháme Nováčkem pro vlčata a žabičky a to včetně vodáckých doplňků. Díky těmto oporám dokážeme vybrat děti nakloněné skautským myšlenkám a oddělit ty, které k nám zabloudily nebo byly rodičem dovlečeny. Pro zájemce využíváme navazující Plavby a Stezky.

Přístavní metodika

Přístav dlouhá desetiletí používal a dosud používá systém ověřování znalostí a dovedností prostřednictvím vlastních kvalifikačních stupňů ve struktuře:

Nováček

1. Kompletní kroj a oddílové triko. Zná jednotlivá označení na kroji.
2. Zavede si lodní deník, který průběžně doplňuje. V lodním deníku má adresy admirality.
3. Má krabičku poslední záchrany, umí ji používat.
4. Uplave nejméně 25 metrů libovolným způsobem.
5. Zúčastní se s oddílem dvou celodenních výletů. Zapíše si jejich průběh do LD.
6. V průběhu dvou měsíců dosáhne nejméně 75% docházky.
7. Předvede základní záběry pádlem na pramici.

Plavčík I. stupně

1. Zná organizaci oddílu a názvy v něm používaných skautských funkcí.
2. Zná okolí klubovny, svého bydliště, základní stavby a ulice ve městě.
3. Zná druhy lodí používaných v oddíle a vodácké názvosloví.
4. Uplave nejméně 100 metrů, ovládá dva plavecké styly.
5. Skočí do vody z 1 metru, vyloví předmět z hloubky 2 metrů.
6. Zná zásady bezpečnosti a hygieny při výpravách.
7. Zná základní povely na pramici.
8. Umí 6 základních uzlů.
9. Zná zásady bezpečného zacházení se sekerou a nožem.
10. Zná stručnou historii skautingu, zakladatele a historii přístavu.
11. Zná základní signály a hymnu oddílu.
12. Zúčastní se s oddílem vícedenního výletu a výpravy na vodě. (LD)
13. Zná skautské symboly, pozdravy, zákon, heslo, hymnu a slib.

Pro splnění plavčíka máme dokonce návod: Jak splnit plavčíka

Plavčík II. stupně

1. Zná topografické značky, umí zacházet s mapou a buzolou.
2. Zná základní typy stanů, postaví ve dvojici stan do 3 minut.
3. Postaví polní ohniště a uvaří na něm čaj.
4. Uplave nejméně 300 metrů, zná tři plavecké styly.
5. Zná zásady záchrany tonoucího, předvede umělé dýchání. Umí volat na tísňová telefonní čísla.
6. Umí číst ve vodáckém průvodci (kilometráži).
7. Zná místní povodí.
8. Umí kormidlovat na pramici a kánoi.
9. Ujde 6 km terénem s přítěží 2 kg za 1 hodinu 30 minut.
10. Umí přijímat a vysílat morseovku, ovládá jednoduché šifrování.
11. Zúčastní se pěti výprav z toho dvě na vodě (LD) nebo putovního tábora.
12. Zná organizaci a historii vodního skautingu.
13. Napíše třikrát kroniku nebo článek do HŽMV.

Plavčík III. stupně

1. Prožije pět nocí pod stanem ve volné přírodě.
2. Ovládá jízdu na plachetnici, řídí ustrojení a odstrojení.
3. Zúčastní se 3 skautských závodů.
4. Uplave 500 m, skočí do vody startovním skokem.
5. Vyšplhá do 4 metrů po laně.
6. Udělá 10 dřepů se zátěží (60% váhy) a 15 kliků.
7. Zná vodopis hlavních řek ČR.
8. Na brigádách přístavu odpracuje 10 hodin.
9. Umí vysílat a přijímat semaforem, zná jednoduché způsoby šifrování.
10. Umí ošetřit běžná zranění (řezné rány, odřeniny, popáleniny, zlomeniny).
11. Splní minimálně jednu skautskou odborku.
12. Zná zásady ochrany přírody, vyjmenuje 5 chráněných živočichů a 5 chráněných rostlin, které se vyskytují v blízkém okolí.
13. Stane se patronem vlčete, dopomůže mu ke splnění Nováčka.

Tímto systémem doplňujeme oficiální metodiku, slouží nám jako základní ověření, kdo je jak schopný, ale i ochotný se sám od sebe zapojovat a vzdělávat. Na základě plnění či neplnění vybíráme účastníky závodů, ale i jiných akcí a táborů s omezenou kapacitou (spolu s docházkou). Obsah jednotlivých stupňů není náročný a do jisté míry využívá prvků skautského výchovného rámce, vodáckých doplňků a skautských stezek. Splnění minimálně Plavčíka III. stupně (výjimečně II. stupně) je nezbytnou podmínkou pro ucházení se o složení zkoušky Tří orlích per.